Palatul Culturii: Deschis Miercuri – Duminică 10-17 | Închis Luni, Marți, Sărbători legale | Închis acum

A A A
Deficiențe de auz
Deficiențe de comunicare
Deficiențe de mobilitate
Back to all Post

Anunț concurs

12 mai 2015 – 03 iunie 2015

COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL MOLDOVA IAȘI, cu sediul în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, organizează în ziua de 03 iunie 2015 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată :

1 post consilier grad I – Biroul Relații Publice, Marketing, Logistică, Proiecte, Programe
1 post muzeograf grad IA – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași
1 post conservator grad I – Muzeul de Istorie
1 post de gestionar custode sală – Muzeul – Sit Arheologic Cucuteni

Concursul se va desfășura conform HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte,pentru funcția de execuție.

Condiții de desfășurare a concursului :

– 03 iunie 2015 , ora 11, proba scrisă
– 04 iunie 2015, ora 12 , interviul.

Dosarele de participare la concurs se depun la Secretariatul instituției, până la data de 25 mai 2015, ora 15 și trebuie să conțină:

1. cerere de înscriere ;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea specializărilor impuse de cerințele postului ;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în specialitate, însoțite de originale pentru confirmare ;
5. certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unități sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Condiții necesare pe care candidații trebuie să le îndeplinească :

Pentru postul de consilier grad I :

– absolvent studii superioare : științe umaniste: istorie-patrimoniu/sociologie-etnologie, arte plastice, filologie, filosofie etc.;
– specializări în patrimoniu cultural/comunicare/marketing ;
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională ;
– cunoștințe de operare pe calculator : PACHETUL OFFICE : WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS; CORELDRAW) ŞI INTERNET , INCLUSIV SITURI SOCIALIZARE
– vechime în specialitate : minim 7 ani .

Pentru postul de muzeograf grad IA :

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul științe tehnice /umaniste/sociale/management;
– cursuri de formare profesională/ calificare/ atestare în cel puțin unul din domeniile : muzeologie, management de proiect;
– vechime în specialitate minimum 7 ani;
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională ;
– cunoașterea legislației și a normelor specifice activității muzeale , inclusiv codul privind conduita etică ;
– cunoștințe de operare calculator Microsoft Office, Windows XP, Windows 8.1.

Pentru postul de conservator grad I:

– studii superioare cu diplomă de licență în domeniul de referință : științe umaniste (istorie , studii culturale)
– vechime în domeniul muzeal minim 3 ani și 6 luni ;
– cunoașterea unei limbi de circulație internațională ;
– cunoașterea legislației și a normelor specifice activității muzeale , inclusiv codul privind conduita etică ;
– cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, Windows XP, Windows 8.1.

Pentru postul de gestionar custode sală treapta I:

– studii medii;
– vechime în domeniul muzeal minim 3 ani și 6 luni ;
– domiciliul stabil pe raza comunei Cucuteni , jud. Iași.

Bibliografia de concurs se poate ridica de la secretariatul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției la biroul RU telefon 0232/213296 int. 136 .

Add Your Comment

© 2022 Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași. Toate drepturile rezervate.