Regulament de organizare si functionare

 

 

 

Anexa nr. 1 la O.M.C. nr. 2069/08.02.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

COMPLEXUL MUZEAL NAŢIONAL ”MOLDOVA” IAŞICAPITOLUL I - Dispoziţii generale

Art. 1

Complexul Muzeal Naţional “Moldova“ Iaşi, denumit în continuare „Complexul Muzeal”, este o instituţie publică de cultură, de importanţă naţională, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,  finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2

Complexul Muzeal îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3

Complexul Muzeal are sediul în municipiul Iaşi, clădirea Palatului Culturii din Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, judeţul Iaşi; toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. Complexului Muzeal vor conţine denumirea completă a instituţiei, alături de indicarea sediului.

CAPITOLUL II - Scopul şi obiectul de activitate

Art. 4

(1) Complexul Muzeal este o instituţie publică de cultură, de importanţă naţională, deschisă publicului, în serviciul societăţii şi dezvoltării sale.

(2) Complexul Muzeal are următoarele obiective:

- constituirea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal prin colecţionarea de bunuri cu caracter istoric, artistic, tehnic, etnografic; 

- cercetarea ştiinţifică a bunurilor culturale, comunicarea rezultatelor cercetării, şi expunerea pentru studiu, educaţie şi recreere;

- organizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în administrare;

- constituirea şi organizarea fondurilor documentare precum şi a arhivei generale;

- depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, şi normelor elaborate de Ministerul Culturii şi, după caz, conservarea şi restaurarea bunurilor culturale aparţinând instituţiilor publice specializate, instituţiilor publice nespecializate, instituţiilor cu caracter militar, de cult, persoanelor juridice specializate în comerţul cu bunuri culturale, persoanelor fizice – pe baza unor protocoale sau convenţii încheiate cu acestea;

- punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

- participarea în asociere/colaborare ori organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate;

- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public, prin folosirea informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normelor în vigoare;

- organizarea unor evenimente având caracter cultural, editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a rezultatelor cercetărilor științifice și muzeografice în colaborare cu alte instituții publice, ori private;

- transmiterea folosinței asupra unor spații (curți interioare, săli etc.) situate în incinta Complexului Muzeal, în condițiile tarifare aprobate de Ministerul Culturii;

- închirierea spațiilor deținute în administrare unor persoane fizice ori juridice;

- angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu istoria şi cultura naţională şi universală.

Art. 5

În întreaga sa activitate, Complexul Muzeal, va respecta şi aplica dispoziţiile normative în vigoare, precum şi deontologia profesională a Consiliului Internaţional al Muzeelor, stabilită în documentele emise de acesta.

CAPITOLUL III - Patrimoniul

Art. 6

(1) Patrimoniul Complexului Muzeal este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, aflate în proprietatea publică a statului, pe care le administrează, în condiţiile legii, cu diligența unui bun proprietar. Imobilele aflate în administrare sunt cele menţionate la alin. (2), cu terenurile aferente acestora potrivit documentelor de luare în posesie şi reglementărilor legale în vigoare, privind zona de protecţie a monumentelor istorice; toate aceste imobile au regimul juridic al monumentelor istorice, beneficiind de protecţia legală corespunzătoare clasării lor în lista monumentelor istorice.

 

(2) Complexul Muzeal are în administrare următoarele imobile cu terenurile aferente, precum şi o bază arheologică, toate aflate în proprietatea publică a statului:

- Palatul Culturii din  municipiul Iaşi, Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1, judeţul Iaşi;

- Muzeul Unirii din municipiul Iaşi, strada Lăpuşneanu nr. 14, judeţul Iaşi;

- Muzeul Memorial “Mihail Kogălniceanu” din municipiul Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 11, judeţul Iaşi;

- Muzeul Memorial “Poni-Cernătescu” din municipiul Iaşi, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 7B, judeţul Iaşi;

- Muzeul Memorial “Alexandru Ioan Cuza” – din - comuna Ruginoasa, judeţul Iaşi;

- Muzeul Viei şi Vinului din orașul  Hîrlău, strada Logofăt Tăutu, nr. 7, judeţul Iaşi;

- Muzeul - Sit arheologic Cucuteni din comuna Cucuteni, judeţul Iaşi;

- Depozitul de tutun din municipiul Iași, Șoseaua Națională nr. 1.

(3) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, împrumut, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat (custodie) sau prin  transfer, cu acordul părților, de obiecte şi bunuri culturale provenite de la instituții ale administrației publice centrale și locale, a unor  persoane juridice de drept public și privat  sau persoane fizice din ţară sau din  străinătate.

(4) Transferul, comodatul (custodia) sau itinerarea pieselor de patrimoniu în interiorul sau exteriorul ţării, în scopul valorificării ştiinţifice, expoziţionale, sau în vederea restaurării lor, se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

(5) Bunurile mobile și imobile  aflate în administrarea Complexului Muzeal sunt gestionate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

CAPITOLUL IV - Personalul şi conducerea

Art. 7

(1) Personalul Complexului Muzeal este compus din personal de conducere, personal de specialitate şi personal auxiliar, într-o structură compusă din direcție, secții, birouri ,formație muncitori și compartimente. 

(2) Ocuparea posturilor contractuale din cadrul Complexului Muzeal   se face prin concurs, organizat de conducerea instituției, în condiţiile legii. Încetarea raporturilor de muncă ale personalului Complexului Muzeal se face în condițiile legii.

(3) Personalul contractual al Complexului Muzeal va respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

(4) Personalul contractual al Complexului Muzeal poate sesiza persoana competentă conform prevederilor legale, cu privire la încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004, precum şi cu privire la constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra unui angajat contractual pentru a-l determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

Art. 8

(1) Complexul Muzeal este condus de un manager numit în baza  contractului de management, în urma promovării concursului de management, organizat de Ministerul Culturii, potrivit legii.

(2)  Activitatea managerului este sprijinită de un director general adjunct, un director și un contabil șef numiți, în condițiile legii, prin decizie a managerului.

Art. 9

(1) Managerul conduce întreaga activitate a Complexului Muzeal și coordonează direct activitatea directorilor, a contabilului șef și a următoarelor structuri organizatorice:

- Compartimentul Resurse Umane - Salarizare;

- Compartimentul Audit Public Intern;

- Compartimentul Achiziții Publice – Juridic;

- Compartimentul Secretariat.

(2) Managerul are următoarele atribuții principale:  

- este ordonator terţiar de credite pentru fondurile pe care le gestionează;

- avizează în vederea transmiterii Ministerului Culturii spre aprobare, bugetele de venituri şi cheltuieli şi statele de funcţii ale Complexului  Muzeal;

- reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;

- acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea procedurilor legale, a fondurilor băneşti, conform destinaţiei acordate, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;

- asigură respectarea încadrării cheltuielilor Complexului Muzeal aprobate de Ministerul Culturii, potrivit bugetului de venituri și cheltuieli aprobat Complexului Muzeal;

- solicită Ministerului Culturii, atunci când situaţia impune, modificarea obiectivelor şi a indicatorilor economici și culturali ai instituţiei, precum şi a programelor minimale;

- asigură respectarea legislației incidente în materia achizițiilor publice, respectiv prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea  contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la  atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare și a HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- aprobă Regulamentul intern al Complexului Muzeal;

- elaborează şi aplică strategia de dezvoltare a Complexului Muzeal pe termen scurt, mediu şi lung, în conformitate cu strategia sectorială promovată de Ministerul Culturii;

- coordonează și răspunde de politica de personal a Complexului Muzeal;

- aprobă, cu respectarea prevederilor legale, selectarea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi concedierea personalului salariat;

- negociază clauzele contractelor de muncă, în condiţiile legii;

- coordonează şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor activităţii de declanşare a procedurii de clasare, evidenţă ştiinţifică, conservare, restaurare, cercetare şi valorificare ştiinţifică a patrimoniului muzeal prin publicaţii şi comunicări ştiinţifice;

- coordonează activitatea de evidenţă şi clasare a bunurilor culturale;

- coordonează publicaţiile ştiinţifice ale muzeelor;

- asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a patrimoniului instituţiei;

- ia măsuri în vederea  îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor economici stabiliţi prin contractul de management încheiat cu Ministerul Culturii;

- răspunde de legalitatea stabilirii drepturilor salariale ale personalului Complexului Muzeal şi asigură promovarea acestuia în grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu;

- soluţionează contestaţiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor şi altor drepturi salariale, conform prevederilor Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- aprobă fişele de post ale personalului Complexului Muzeal şi stabileşte sarcinile de serviciu ale personalului din structurile funcționale din subordine, în concordanţă cu cele aprobate pentru structurile organizatorice respective, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare;

- aprobă propunerile nominale de beneficiari ai premiilor care se acordă personalului Complexului Muzeal, în condiţiile legii, cu consultarea organizaţiei sindicale;

- dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanţelor salariaţilor, în condiţiile legii;

- aprobă în condiţiile legii, programarea anuală a concediilor de odihnă ale personalului Complexului Muzeal;

- asigură respectarea subvenţiei aprobate de Ministerul Culturii;

- încheie acte juridice în numele şi pe seama Complexului Muzeal, conform competenţelor sale;

- organizează activitățile de audit public intern şi control financiar preventiv propriu;

- aprobă planurile de pază şi protecţie împotriva incendiilor şi urmăreşte aplicarea lor în practică;

- stabileşte măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii în Complexul Muzeal;

- ia măsuri în vederea implementării legislației specifice în materia controlului managerial;

- evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului aflat în directa sa subordonare;

- exercită alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii.

(4) Managerul va împuternici prin decizie persoana competentă să cerceteze încălcarea prevederilor Legii nr. 477/2004 şi să propună aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi o va aduce la cunoştinţa angajaţilor Complexului Muzeal.

(5) În absenţa managerului, instituţia este condusă de directorul  general adjunct sau de director, desemnat pe baza unei decizii scrise de delegare, emisă de manager.

(6) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice.

Art. 10

(1) Directorul general adjunct este subordonat managerului, coordonează activitatea instituției în domeniul muzeologiei având  următoarele atribuții principale:

- coordonează activitatea următoarelor structuri organizatorice: Secția Muzeul de Artă, Secția Muzeul de Istorie a Moldovei, Secția Muzeul Etnografic al Moldovei, Secția Muzeul Științei și Tehnicii „ Ștefan  Procopiu”, Secția Centrul de Cercetare și  Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural și Biroul Relații Publice, Marketing, Logistică, Proiecte, Programe;

- organizează și răspunde de îndeplinirea obiectivelor activității de declanșare a procedurii de clasare, evidență științifică, conservare, restaurare, cercetare și valorificare științifică a patrimoniului muzeal prin publicații și comunicări științifice;

- organizează și răspunde de activitatea de evidență și clasare  a bunurilor culturale;

- răspunde de conținutul publicațiilor științifice ale muzeelor;

- îndeplinește alte atribuții, conform legii.

Art. 11

(1) Contabilul şef este subordonat managerului şi exercită următoarele atribuţii principale:

- organizează, conduce și răspunde de buna desfășurare a activității Biroului Financiar-contabil;

- organizează și răspunde de contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială;

- respectă norme şi normative privind evaluarea patrimoniului şi celelalte norme şi principii contabile: principiul prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului contabil;

- întocmeşte şi pune periodic în discuţia Consiliului de Administraţie analiza activităţii economico-financiare, propunând măsuri pentru realizarea integrală a indicatorilor prevăzuţi;

- elaborează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al  instituţiei;

- răspunde de activitatea de control financiar preventiv exercitată în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile;

- avizează actele juridice care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- răspunde de legala utilizare a creditelor bugetare alocate şi a resurselor financiare extrabugetare ale instituţiei;

- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei;

- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei;

- verifică şi avizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale pe care le depune la structura   specializată din cadrul Ministerului Culturii, la termenele stabilite prin Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- verifică, avizează şi depune la Ministerul Culturii – lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, a execuţiei bugetare, a rândurilor din bilanţ şi a plăţilor restante,  precum şi monitorizarea investiţiilor publice;

- organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

- îndeplineşte alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii.

CAPITOLUL V - Organisme deliberative, consultative şi comisii de specialitate

Art. 12

(1) Activitatea managerului este sprijinită de un Consiliu de administraţie, organ deliberativ de conducere şi de un  Consiliu  știinţific, organism colegial cu rol consultativ. 

Art. 13

(1) Membrii Consiliului de administrație sunt numiți prin decizie de către managerul Complexului Muzeal.

(2) Componenţa Consiliului de administraţie este următoarea:

- Preşedinte - manager;

- Membri: directorul general adjunct, directorul, contabilul şef și şefii secţiilor;

- Secretar: - prin rotaţie, unul dintre membrii Consiliului de administraţie, numit de preşedinte.

(3) La şedinţele Consiliului de administraţie pot fi invitaţi reprezentantul sindicatului, personalităţi ale vieţii economice, culturale, ştiinţifice, în calitate de consultanţi. Reprezentantul sindicatului participă la şedinţele Consiliului de administraţie cu statut de observator cu drept de opinie dar fără drept de vot.

(4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea astfel:

- se întruneşte la sediul Complexului Muzeal, lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea preşedintelui sau a o treime din numărul membrilor săi;

- convocarea se va face cu cel puțin 2 zile înainte de ziua desfășurării ședinței;

- este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi; în caz de paritate, votul președintelui este decisiv;

- şedinţele sale sunt prezidate de preşedinte;

- dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi, cu cel puţin trei zile înainte, pentru şedinţele lunare;

- dezbaterile sunt consemnate în procesul verbal inserat în registrul de şedinţe numerotat, sigilat şi parafat;

- procesul verbal al şedinţei se semnează de toţi cei care au participat la aceasta.

(5) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:

- stabileşte direcţiile de dezvoltare ale Complexului Muzeal;

- stabilește programele şi proiectele de cercetare muzeografică şi istorică;

- hotărăşte planul de expoziţii permanente şi temporare ale Complexului Muzeal;

- aprobă colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate;

- hotărăşte asupra modului în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- inițiază și controlează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;

- stabileşte măsuri privind organizarea pazei, protecţiei şi securităţii instituţiei, în colaborare cu firma de pază şi pompieri; 

- propune Ministerului Culturii, în vederea aprobării prin Ordin al ministrului culturii, taxele de intrare în obiectivele muzeale, de fotografiere şi filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzările prin standuri;

- propune aprobarea prin ordin al Ministrului Culturii a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de funcții a Complexului Muzeal;

- hotărăște condițiile de acordare a premiilor anuale, precum și reducerea sau anularea acestora.

Art. 14

(1) Consiliul știinţific este alcătuit din specialişti consacraţi în domeniu, din interiorul sau exteriorul instituţiei. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt numiţi prin decizie de către managerul  Complexului Muzeal, cu respectarea prevederilor legale.

(2)  Consiliul științific  are următoarea componență:

- Președinte: - managerul;

- Membri: - șefii secțiilor de specialitate, specialiști din Complexul Muzeal sau din exteriorul instituției;

- Secretariatul şedinţelor este asigurat de o persoană desemnată de preşedinte.

(3) Consiliul ştiinţific sprijină managerul şi Consiliul de administraţie în toate problemele importante ale desfăşurării activităţii instituţiei, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:

- sprijină elaborarea planului de cercetare ştiinţifică a fiecărui muzeu, propunând măsuri organizatorice, financiare şi materiale, pentru punerea lui în aplicare;

- este consultat cu privire la tematica expoziţiilor de bază şi a expoziţiilor temporare;

- este consultat cu privire la programele muzeologice şi la colectivele de specialişti care selectează materialul ştiinţific şi cultural necesar realizării de: ghiduri, pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor etc.;

- este consultat în probleme curente de specialitate: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii muzeale; starea colecţiilor şi măsurile ce se impun; diversificarea modalităţilor de valorificare a patrimoniului de obiecte, date şi informaţii; evidenţa patrimoniului, protecţia, conservarea şi restaurarea bunurilor; tematica tipăriturilor şi publicaţiilor; relaţii de specializare; congrese; cercetări în echipe; cercetări arheologice etc.;

- recomandă membrii comisiilor de concurs pentru încadrarea potrivit legii, a specialiştilor în funcţii de cercetător ştiinţific precum şi tematica pentru concurs.

(4) Consiliul ştiinţific se întruneşte periodic, ori de cate ori este nevoie, în sesiuni ordinare pentru analizarea activităţilor proiectate.

(5)  Consiliul științific este legal întrunit dacă la ședințe sunt prezenți cel puțin jumătate plus unul  din numărul membrilor săi.

(6)  Hotărârile Consiliului ştiinţific se  adoptă cu majoritate simplă de voturi din numărul membrilor prezenţi.

(7)  Procesele verbale ale sesiunilor se consemnează într-un registru special şi propunerile se comunică Consiliului de administraţie, sub semnătura preşedintelui.

Art. 15

(1) În cadrul Complexului Muzeal funcţionează următoarele comisii de specialitate înfiinţate prin decizia managerului:

- Comisia centrală de inventariere; 

- Comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de obiecte de patrimoniu şi achiziţii obiecte stand; 

- Comisia de casare;

- Comisia de restaurare;

- Comisia pentru expertizarea, avizarea şi recepţionarea lucrărilor de reparare, conservare, restaurare a monumentelor istorice aflate în administrarea Complexului Muzeal; 

- Comitetul de securitate în muncă;

- Comisia tehnică P.S.I.;

- Comisia pentru protecția civilă.

(2) Înfiinţarea, componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin decizia managerului  Complexului Muzeal.

CAPITOLUL VI  - Structura organizatorică

Art. 16

(1) Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Complexul Muzeal are o structură organizatorică proprie, cuprinsă în Anexa nr. 2 la Ordinul de aprobare a prezentului Regulament.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat este de 144,5.

Art. 17

Compartimentul Resurse Umane - Salarizare  este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:

- întocmeşte proiectul statului de funcţii şi statelor de funcţii modificatoare ale Complexului Muzeal, în vederea transmiterii spre aprobare, conducerii ministerului;

- întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este nevoie statul de personal al Complexului Muzeal;

- gestionează documentația aferentă activităților de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților în conformitate cu prevederile legale în vigoare;     

- asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, condiţiile de muncă, salarizarea personalului, sancţionarea, pensionarea, acordarea sporurilor;

- asigură punerea în executare a hotărârilor organelor de jurisdicţie a muncii;

- verifică foile de prezenţă colectivă;

- efectuează calculul vechimii în muncă a salariaţilor, în scopul trecerii în gradaţia superioară, în condiţiile legii;

- întocmeşte contractele individuale de muncă, decizii  şi actele adiţionale la contractele individuale de muncă, potrivit legii;

- asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind salarizarea, promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii a personalului Complexului  Muzeal;

- întocmeşte, eliberează şi păstrează legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor sau după caz ale personalului care-şi încetează raporturile de muncă cu instituţia;

- organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea prevederilor legale în materie asigurând secretariatul concursurilor;

- întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii de personal, respectiv cele referitoare la numărul personalului, structura acestuia, fondul de salarii;

- completează registrul general de evidenţă a salariaţilor şi comunică informaţiile prevăzute de lege către ITM;

- întocmeşte şi răspunde de păstrarea în condiţiile legii a documentelor de personal ale angajaţilor;

- întocmeşte formele de angajare şi de pensionare a personalului,  cu respectarea normelor legale în vigoare;

- întocmește statele de salarii, recapitulații, ordine plata privind obligațiile la bugetul de stat, monitorizare cheltuieli personal și declarațiile aferente acestora;

- îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa, prin lege.

Art. 18

Compartimentul Secretariat este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:

- asigură activitatea curentă, de secretariat, a conducerii, prin înregistrarea şi distribuirea documentelor emise şi primite de instituţie sau terţi; 

- asigură, dacă este cazul, multiplicarea şi difuzarea documentelor privitoare la activitatea instituţiei; 

- întocmeşte şi păstrează registrele de evidenţă a documentelor instituţiei;

- realizează şi actualizează permanent fişierul alfabetic al muzeelor, instituţiilor şi persoanelor străine cu care instituţia are relaţii de colaborare;

- colaborează la difuzarea invitaţiilor pentru vernisaje şi orice alte manifestări culturale organizate de muzeu;

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de manager.

Art. 19

Compartimentul Audit Public Intern este subordonat managerului și are următoarele atribuții:

- execută certificarea trimestrială și anuală a  situaţiilor financiare ale Complexului Muzeal, prin verificarea legalității, realității și exactității evidențelor contabile și de gestiune;

- întocmește raportul de audit;

- organizează, planifică și coordonează activitatea de audit intern a entității;

- evaluează conformitatea activităților desfășurate în entitate cu politicile, programele și managementul acesteia;

- verifică angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată;

- auditează plățile din fonduri publice inclusiv din fondurile comunitare;

- auditează constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea și stabilirea titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

- identifică slăbiciunile sistemelor de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau a unor operațiuni și propune măsuri pentru corectarea acestora pentru diminuarea riscurilor;

- auditează constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea și stabilirea titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

- auditează deschiderea și repartizarea creditelor bugetare, sistemul contabil și fiabilitatea acestuia, sistemul de luare a deciziilor, sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme, sistemele informatice.

Art. 20

Compartimentul  Achiziţii Publice - Juridic este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:

A. în domeniul achiziţiilor publice:

- elaborează şi reactualizează ori de câte ori este cazul programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte birouri din cadrul autorităţii contractante - Complexul Muzeal Naţional \\\"Moldova\\\" Iaşi, îl supune aprobărilor legale şi îndeplineşte formalităţile de comunicare;

- organizează și răspunde conform legilor în vigoare de aplicarea corectă a procedurilor de achiziții publice;

- derulează procedurile prevăzute de lege şi date în competenţa acestei structuri în scopul achiziţionării de bunuri şi servicii, în baza solicitărilor compartimentelor funcţionale ale Complexului Muzeal;

- exercită atribuţiile de specialitate cu privire la realizarea achiziţiilor publice în sistem electronic (on-line), potrivit prevederilor legale în vigoare

- elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale care reglementează achiziţiile publice;

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

B. în domeniul juridic:

- întocmeşte înscrisurile cu caracter juridic;

- avizează, din punct de vedere al legalității, actele juridice producătoare de efecte juridice, la care Complexul Muzeal este parte;

- informează conducerea cu privire la actele normative nou apărute, cu relevanţă pentru activitatea instituţiei;

- realizează evidenţa materialului legislativ referitor la activităţile specifice instituţiei;

- reprezintă, în baza delegaţiei emise de manager şi în condiţiile legii, interesele legitime ale Complexului Muzeal,  în raporturile cu persoanele juridice şi fizice;

- întocmeşte proiectele de contracte şi le definitivează după consultarea conducerii;

- acordă consultanţă de specialitate salariaţilor instituţiei, pe problemele legale de activitatea din muzeu şi de legislaţia muncii;

- ia măsurile necesare pentru urmărirea şi încasarea debitelor, face demersuri pentru primirea titlurilor executorii şi solicită luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor care au prejudiciat instituţia;

- respectă secretul şi confidenţialitatea activităţii în condiţiile legii;

- îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege sau prin dispoziţia managerului.

Art. 21

Biroul Relaţii Publice, Marketing, Logistică, Proiecte, Programe se află în subordinea directorului general adjunct este condus de un şef birou şi are următoarele atribuţii:

- mediatizarea valorilor culturale, menținerea bunelor relaţii dintre muzee, public şi mass-media, colaborarea cu secţiile de specialitate în vederea popularizării activităţii proprii a muzeelor şi a editării unor materiale de popularizare; 

- organizarea împreună cu secţiile de specialitate de acţiuni culturale, ştiinţifice; 

- în domeniul pedagogiei muzeale se ocupă de grupurile de vizitatori în special şcolari, elaborează proiecte educative muzeu – şcoală, sondaje de opinie etc.;

- realizarea evidenţei centralizate a bunurilor de patrimoniu aflate în gestiunea Complexului Muzeal; 

- întocmirea de programe pentru realizarea fişelor analitice pe domenii; 

- întocmirea  şi reactualizarea permanentă a bazei de date pentru evidenţa primară a bunurilor de patrimoniu; 

- arhivarea datelor legate de evidenţa ştiinţifică a patrimoniului; 

- întocmirea de programe pentru realizarea fişelor de conservare; realizarea evidenţei fişelor de conservare; 

- întocmirea şi realizarea permanentă a  bazei de date pentru fototeca complexului.

- editează şi tipăreşte materialele publicitare (invitaţii, pliante, broşuri, fluturaşi, afişe etc.), albume, cataloage de expoziţii, lucrări ştiinţifice, revistele muzeelor etc.

- asigură organizarea şi păstrarea arhivei instituţiei.

- identifică şi elaborează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională şi urmăreşte realizarea lor.

Art. 22

(1) Secţia Muzeul de Artă se află în subordinea  directorului general adjunct, este condusă de un şef  secţie şi are următoarele atribuţii:  

- constituirea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal prin colecţionarea de bunuri cu caracter artistic, (arta româneasca și arta universală); 

- organizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în administrare;

- întocmirea documentației pentru clasarea patrimoniului deținut și înaintarea acestuia la Ministerul Culturii, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

- depozitarea și conservarea pasivă a patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;

- propunerea spre restaurare a pieselor cu probleme de conservare din cadrul patrimoniului deținut;

- cercetarea ştiinţifică a bunurilor culturale și valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul expozițiilor de arta, a publicațiilor științifice sau de popularizare, prin expunere sau prin realizarea de simpozioane, sesiuni științifice, colocvii și work-shopuri, lansări de carte, seri muzeale tematice, intervenții în mass-media;

- punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

- angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu arta naţională şi universală;

- organizarea de manifestări cultural-știinţifice;

- intervenții în mass-media.

- realizarea de cercetări științifice, cataloage de colecție sau de autori etc.;

- punerea la dispoziția specialiștilor și după caz, a persoanelor particulare, a informaţiilor cu caracter public despre patrimoniul cultural deţinut, potrivit normelor în vigoare.

Art. 23

(1) Secţia Muzeul de Istorie a Moldovei se află în subordinea directorului general adjunct, este condusă de un şef secţie şi are următoarele atribuţii: 

- constituirea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal prin colecţionarea de bunuri cu caracter arheologic, istoric și memorialistic; 

- organizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în administrare;

- întocmirea documentației pentru clasarea patrimoniului deținut și înaintarea acestuia la Ministerul Culturii, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

- depozitarea și conservarea pasivă a patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;

- propunerea spre restaurare a pieselor cu probleme de conservare din cadrul patrimoniului deținut;

- cercetarea ştiinţifică a bunurilor culturale și valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul publicațiilor științifice sau de popularizare, prin expunere sau prin realizarea de congrese, simpozioane, sesiuni științifice, colocvii și work-shopuri, lansări de cărți, seri muzeale tematice, intervenții în mass-media;

- punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate;

-editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

- angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu istoria şi cultura naţională şi universală;

- organizarea de manifestări cultural-știinţifice;

-intervenții în mass-media.

- realizarea de cercetări arheologice sistematice, preventive sau de salvare și a diagnosticului arheologic în funcție de contractele încheiate și de planul de cercetare științifică;

- punerea la dispoziția specialiștilor și după caz, a persoanelor particulare, a informaţiilor cu caracter public despre patrimoniul cultural deţinut, potrivit normelor în vigoare.

(2) În funcție de patrimoniul muzeal administrat, atribuțiile secției Muzeul de Istorie a Moldovei sunt realizate prin cele cinci unități muzeale din componența sa: Muzeul de Istorie a Moldovei, cu sediul în Palatul Culturii, Muzeul Unirii, cu sediul în municipiul Iaşi, Muzeul memorial  „Mihail Kogălniceanu”, cu sediul în municipiul Iaşi, Muzeul memorial „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa, cu sediul în comuna Ruginoasa, Muzeul ”Sit arheologic Cucuteni”, cu sediul în comuna Cucuteni și prin intermediul Biroului conservare: 

- Muzeul Unirii  - valorifică bogatul patrimoniu reprezentativ pentru istoria Principatelor Române și a României la jumătatea secolului al XIX-lea, mare parte cu apartenență certă Cuza;

- Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” - valorifică patrimoniul ilustrativ pentru evidențierea atmosferei unei case boierești din secolul al XIX-lea al cărei trecut se confundă cu istoria unei epoci şi a unei personalităţi ilustre ca aceea a lui Mihail Kogălniceanu;

- Muzeul Memorial  ”Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa:

- asigură valorificarea locaţiei şi a patrimoniului acesteia în scopul evidenţierii personalităţii lui Alexandru Ioan Cuza; 

- ține legătura cu comunitatea locală, pentru conştientizarea de către aceasta a locului şi rolului Ruginoasei în istoria modernă a României.

- Muzeul - Sit Arheologic Cucuteni - are ca atribuție principală evidențierea riturilor și ritualurilor funerare daco-getice prin intermediul tumulului pe care-l adăpostește și a descoperirilor făcute în cadrul acestuia și, în subsidiar, a descoperirilor legate de ceramica eneolitică, integrate în evoluția istorică a respectivului areal regional.

Biroul conservare este condus de un şef birou şi are ca atribuţii:

- desfășoară activități specifice, conform normativelor în vigoare (predări-primiri, custodii, inventarieri, recepții, evidență contabilă);

- asigură conservarea pasivă a patrimoniului gestionat, protejarea pieselor contra deteriorărilor mecanice, fizico-chimice, biologice conform normelor legale în vigoare;

- asigură, verifică și corectează securitatea patrimoniului luând măsuri de protejare contra sustragerilor şi a distrugerilor de orice fel;

- realizează activități pentru asigurarea condițiilor de microclimat în cadrul depozitelor, a expozițiilor de bază și/sau temporare ale Muzeului de Istorie a Moldovei;

- realizează propuneri pentru restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul secției; 

- întocmeşte acte şi situaţii privind patrimoniul de care răspunde, solicitate de Serviciul Contabilitate sau Direcţia Tehnico-Administrativă, conform normelor legale în vigoare;

- colaborează la organizarea de diverse manifestări ştiinţifice şi culturale;

- întocmește fișe de conservare;

- realizează evidența computerizată a patrimoniului;

- colaborează sau redactează repertorii, cataloage ştiinţifice, cataloage de expoziţii şi publicaţii de popularizare (ghiduri, pliante); 

- contribuie la îmbogăţirea fondului documentar prin adunarea de date referitoare la patrimoniul muzeal;

- asigură, cu aprobarea conducerii, la cererea specialiştilor, consultanţă şi asistenţă în funcţie de patrimoniul gestionat.

Art. 24

(1) Secţia Muzeul Etnografic al Moldovei se află în subordinea directorului general adjunct, este condusă de un şef secţie şi are următoarele atribuţii: 

- constituirea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal prin colecţionarea de bunuri cu caracter etnografic; 

- organizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în administrare;

- întocmirea documentației pentru clasarea patrimoniului deținut și înaintarea acestuia la Ministerul Culturii, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

- depozitarea și conservarea pasivă a patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;

- propunerea spre restaurare a pieselor cu probleme de conservare din cadrul patrimoniului deținut;

- cercetarea ştiinţifică  de teren şi a bunurilor culturale și valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul publicațiilor științifice sau de popularizare, prin realizarea de congrese, simpozioane, sesiuni științifice, colocvii și work-shopuri, lansări de cărți, seri muzeale tematice, intervenții în mass-media;

- punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate;

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

- angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu etnografia  şi cultura tradiţională;

- organizarea de manifestări cultural-știinţifice;

- intervenții în mass-media.

- punerea la dispoziția specialiștilor și după caz, a persoanelor particulare, a informaţiilor cu caracter public despre patrimoniul cultural deţinut, potrivit normelor în vigoare;

- colaborează cu instituţii similare de profil, din ţară şi străinătate, cu institute academice şi de învăţământ superior, cu centre de cercetare, sau persoane fizice şi juridice în probleme de specialitate.

(2) Secţia Muzeul Etnografic al Moldovei are în subordine Muzeul Viei şi Vinului din Hîrlău cu sediul în oraşul Hîrlău, str. Logofăt Tăutu nr. 7, amenajat într-o clădire din sec. al XVIII-lea. Acesta are ca atribuţie principală valorificarea unui bogat patrimoniu etnografic şi ilustrează îndelungata tradiţie de cultivare a viţei de vie în zonele etnografice din Moldova precum şi obiceiurile legate de această ocupaţie importantă în estul României. 

Art. 25

(1) Secţia Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii ” Ștefan Procopiu”  se află în subordinea directorului general adjunct, este condusă de un şef secţie şi are următoarele atribuţii:

- constituirea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal prin colecţionarea de bunuri culturale, documentare şi memoriale care evidenţiază evoluţia ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei naţionale şi universale; 

- realizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în gestiune;

- întocmirea documentației pentru clasarea patrimoniului deținut și înaintarea acestuia la Ministerul Culturii, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

- depozitarea și conservarea pasivă a patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;

- propunerea spre restaurare a pieselor cu probleme de conservare din cadrul patrimoniului deținut;

- cercetarea ştiinţifică a patrimoniului deținut și valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul publicațiilor științifice sau de popularizare, realizarea de congrese, simpozioane, sesiuni științifice, colocvii și workshop-uri, lansări de cărți, seri muzeale tematice, intervenții în mass-media etc.;

- punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate;

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

- angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu istoria științei și tehnicii naţională şi universală;

- organizarea de manifestări cultural-știinţifice;

- intervenții în mass-media.

- realizarea de cercetări de arheologie industrială;

- punerea la dispoziția specialiștilor și după caz, a persoanelor particulare, a informaţiilor cu caracter public despre patrimoniul cultural deţinut, potrivit normelor în vigoare.

(2) În subordinea Secţiei Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii ”Ștefan Procopiu” se află Muzeul Memorial „Poni - Cernătescu” care are următoarele atribuţii:

- protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;

- realizarea evidenţei patrimoniului muzeal pe care îl are în gestiune;

- întocmirea documentației pentru clasarea patrimoniului deținut și înaintarea acestuia la Ministerul Culturii, în condițiile reglementărilor legale în vigoare;

- depozitarea și conservarea pasivă a patrimoniului deţinut, în condiţii conforme standardelor europene generale, şi normelor elaborate de Ministerul Culturii;

- propunerea spre restaurare a pieselor cu probleme de conservare din cadrul patrimoniului deținut;

- cercetarea ştiinţifică a patrimoniului deținut și valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul publicațiilor științifice sau de popularizare, realizarea de congrese, simpozioane, sesiuni științifice, colocvii și workshop-uri, lansări de cărți, seri muzeale tematice, intervenții în mass-media etc.;

- punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:

- organizarea de expoziţii permanente şi temporare la sediul instituţiei, în ţară şi străinătate;

- editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare;

- angrenarea prin mijloace specifice a publicului de toate categoriile, într-un sistem educaţional destinat familiarizării acestuia cu istoria științei și tehnicii naţională şi universală;

- organizarea de manifestări cultural-știinţifice;

- intervenții în mass-media.

- asigurarea bunei funcționări a muzeului în timpul programului de vizitare; 

- realizarea de programe educative de pedagogie muzeală, conform specificului muzeului;

- punerea la dispoziția specialiștilor și după caz, a persoanelor particulare, a informaţiilor cu caracter public despre patrimoniul cultural deţinut, potrivit normelor în vigoare.

Art. 26

(1) Secţia Centrul de Cercetare şi Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural se află în subordinea directorului general adjunct, este condusă de un şef secţie şi are ca obiective: investigaţii ştiinţifice fizico-chimice şi biologice; conservare-restaurare pictură; conservare-restaurare carte-document; conservare-restaurare textile; conservare-restaurare mobilier şi obiecte din lemn; conservare-restaurare obiecte din piele şi blană; conservare-restaurare metale și conservare-restaurare ceramică, sticlă, porţelan, os, piatră. 

(2) Secţia Centrul de Cercetare şi Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural are următoarele atribuţii:

- cercetări interdisciplinare privind natura materialelor componente ale obiectelor de patrimoniu cultural, a tehnicilor de realizare, certificarea autenticităţii, determinarea mecanismelor şi factorilor de degradare; 

- cercetări aprofundate privind validarea unor noi metode, tehnici şi materiale în conservare-restaurare; introducerea unor noi metode de investigare ştiinţifică în domeniul patrimoniului cultural;

- cercetări ştiinţifice în parteneriat în cadrul unor proiecte în domeniul patrimoniului cultural cu alte instituţii similare de profil, cu institute academice şi de învăţământ superior, cu centre de cercetare din ţară şi străinătate;

- investigarea şi expertizarea ştiinţifică a bunurilor culturale;

- conservarea-restaurarea obiectelor de patrimoniu cultural din cadrul Complexului Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi sau al altor muzee, biblioteci, arhive, instituţii de cult, persoane fizice, în conformitate cu standardele europene generale, cu legile şi normele în domeniu, elaborate de Ministerul Culturii;

- tratamente de dezinfecţie - dezinsecţie;

- avizarea tratamentelor de conservare-restaurare în cadrul unei comisii de specialitate, ce include şi reprezentanţii beneficiarilor obiectelor de patrimoniu cultural; 

- întocmirea documentației de conservare-restaurare conform reglementărilor legale în vigoare;

- valorificarea rezultatelor cercetării prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice sau de popularizare, prin realizarea de congrese, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, colocvii, workshop-uri, lansări de cărţi, expoziţii şi saloane de conservare-restaurare, intervenţii în mass-media etc.;

- editarea Buletinului Centrului  de Cercetare şi Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural Iaşi, publicaţie semestrială, bilingvă, română-engleză;

- colaborarea cu instituţii similare de profil, din ţară sau străinătate, cu institute academice şi de învăţământ superior, cu centre de cercetare sau persoane fizice şi juridice în probleme de specialitate;

- participarea şi stabilirea unui protocol în comisii de verificare a stării de conservare a obiectelor de patrimoniu cultural, cât şi a microclimatului, din muzee şi depozite, privind modalităţíle de realizare a unor activităţi de conservare curativă;

- asigurarea, cu aprobarea conducerii, la cererea specialiştilor, de consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniu;

- colaborarea cu specialiştii din muzee la organizarea expoziţiilor de bază şi temporare;

- utilizarea performantă a aparaturii, echipamentelor şi materialelor în condiţii de perfectă securitate;

- executarea de replici şi copii ale bunurilor culturale.

Art. 27

Direcția Tehnico – Administrativă se află în subordinea  managerului, este condusă de un director şi are următoarele atribuţii:

- coordonează activitatea Formației de muncitori și a Compartimentului Tehnic;

răspunde de buna funcționare a instituției din punct de vedere tehnic ( starea imobilelor aflate în administrare, iluminat, gaz, agent termic, centrala telefonică, parcul de mașini etc.);

-  întocmește documentațiile premergătoare și răspunde de obținerea avizelor  de verificare periodică, de funcționare a instituției;

- acordă sprijin logistic structurilor funcționale ale instituției implicate în desfășurarea diferitelor evenimente în cadrul Complexului Muzeal sau ori de câte ori este nevoie;

- organizează și supervizează paza, protecția și securitatea Complexului Muzeal și serviciul PSI;

- organizează și supraveghează curățenia Complexului Muzeal;

- constată și fundamentează necesitatea și oportunitatea lucrărilor de întreținere, reparații curente, reparații capitale (restaurare) și investiții;

- verifică și avizează documentațiile de proiect;

- organizează și supervizează evidența foilor de parcurs ale autovehiculelor din dotare;

- organizează activitatea de supraveghere specială a clădirilor  când este cazul, în conformitate cu legile în vigoare;

- organizează și răspunde de activitatea de urmărire în timp al clădirilor și de completare la zi a cărților tehnice ale imobilelor aflate în administrare; 

- urmărește realizarea planului de investiții, întocmește propunerile de fila de plan pentru RK;

- urmărește activitatea diriginților de șantier;

- face parte din comisiile de inventariere, de recepție la terminarea lucrărilor și la recepțiile finale, din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor pentru specialitate și din comisiile de disciplină;

- întocmește și răspunde de corespondența tehnico-administrativă cu ordonatorul principal de credite, organele de control pe probleme tehnice și alte instituții abilitate ale statului.

Art. 28

Formația de muncitori este subordonată  directorului Direcției Tehnico - Administrative, este  condus de un şef formație muncitori și are următoarele atribuţii:

- propune necesarul de dotări şi aprovizionare cu materiale gospodăreşti, PSI, etc.;

- urmăreşte asigurarea eficientizării consumului de materiale şi a încadrării acestuia în sumele alocate de la buget;

- stabileşte, pe baza propunerilor celorlalte structuri organizatorice,  măsurile de asigurare tehnico-materială - -- pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual al activităţilor muzeelor;

- asigură organizarea controlului gestiunii mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de inventar,

- asigură îngrijirea şi curăţenia instituţiei;

- face propuneri şi controlează activitatea de pază şi protecţie a  instituţiei şi a patrimoniului, având în subordine formaţia de pompieri;

- asigură buna funcţionare a serviciilor telefonice, dotarea magaziei cu consumabile.

Art. 29

Compartimentul Tehnic este subordonat directorului Direcției Tehnico - Administrative și are următoarele atribuții:

- îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia monumentelor istorice, finanţele publice, calitatea şi siguranţa în construcţii, având următoarele atribuţii:

- asigură starea tehnică şi funcţionalitatea clădirilor aflate în administrarea Complexului Muzeal, urmărind conservarea conform prevederilor legale în vigoare a clădirilor înscrise în lista monumentelor istorice, precum şi păstrarea nealterată a ambientului aferent acestora;

- completează şi arhivează cărţile tehnice ale clădirilor administrate de instituţie;

- propune, supraveghează şi recepţionează lucrările de reparaţii capitale şi curente la clădiri şi la instalaţiile acestora;

- înaintează conducerii instituţiei propuneri privind necesarul de fonduri pentru executarea de reparaţii capitale şi curente la clădiri, instalaţii şi dotări tehnice;

- propune şi urmăreşte elaborarea şi avizarea proiectelor lucrărilor de construcţii şi instalaţii (investiţii noi, reparaţii curente şi capitale);

- colaborează cu corpul de specialişti, la realizarea activităţilor expoziţionale, cultural-educative. 

Art. 30

Compartimentul Financiar – contabil este subordonat contabilului şef şi are următoarele atribuţii:

-răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor extrabugetare potrivit dispoziţiilor legale;

-urmăreşte modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de la persoane juridice şi fizice prin transmitere gratuită (sponsorizări, donaţii, cutia pentru donaţii anonime), cu respectarea dispoziţiilor legale;

-efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi ale instituţiei, urmărind ca acestea  să fie făcute la termen cu respectarea dispoziţiilor legale;

-asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului drepturilor salariale ale personalului;

-răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor;

-urmăreşte din punct de vedere economic derularea contractelor încheiate de instituţie;

-urmăreşte recuperarea sumelor reprezentând debite constante, sancţiuni contravenţionale aplicate, precum şi a celorlalte creanţe în sarcina salariaţilor;

-organizează şi asigură conducerea contabilităţii pe baza principiilor unicităţii, universalităţii, echilibrului, realităţii şi anuităţii;

-asigură realizarea evidenţei contabile conform clasificaţiei bugetare;

-asigură înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate, în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, în conturi sintetice şi analitice cu ajutorul registrului jurnal;

-întocmeşte lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică precum şi toate situaţiile contabile necesare întocmirii situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

-asigură raporturile instituţiei cu trezoreria statului sau unităţile bancare după caz.

CAPITOLUL VII - Bugetul de venituri şi cheltuieli

Art. 31

Cheltuielile curente şi de capital ale Complexului Muzeal se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii potrivit legii.

Art. 32

Complexul Muzeal întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe care îl supune, spre aprobare Ministerului Culturii.

Art. 33

Veniturile extrabugetare se realizează din următoarele activităţi:

-vizitarea de către public a expoziţiilor permanente şi temporare;

-comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor instituţiei precum și a altor produse - (albume, cataloage, pliante, afişe, replici după obiectele din patrimoniu, suveniruri tematice, băuturi alcoolice de colecție, etc.)  prin standurile muzeelor;

-executarea de lucrări de restaurare - conservare a bunurilor culturale aparţinând terţilor;

-executarea de replici după lucrări din patrimoniul muzeului;

-acordarea dreptului de reproducere a imaginilor;

-executarea de lucrări de redactare, tehnoredactare, editare, tipărire;

-închirierea de spaţii pentru diverse activităţi care nu contravin dispoziţiilor legale în vigoare şi prezentului Regulament, cu respectarea Regulamentului Intern;

-eliberarea de sarcină istorică a unor terenuri pentru investiţii prin executarea de lucrări arheologice  în regim de urgenţă;

--contracte de cercetare;

-taxe de fotografiere sau filmare;

-sponsorizări sau donaţii din partea unor instituţii, persoane fizice sau juridice acceptate de muzeu;

-alte surse, conform legii.

CAPITOLUL VIII - Dispoziţii finale

Art. 34

(1) Complexul Muzeal dispune de ştampilă şi sigiliu proprii.

(2) Complexul Muzeal are arhivă proprie în care se păstrează documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistic al Complexului Muzeal aprobat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. 35

(1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile normative  în vigoare.

(2) Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin ordin al ministrului culturii.

(3) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament va fi propusă de către manager în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii.