ANUNȚ CONCURS

09 ianuarie 2015 - 30 ianuarie 2015

COMPLEXUL MUZEAL NAȚIONAL MOLDOVA IAȘI, cu sediul în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, organizează în ziua de 29 ianuarie 2015 concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor public intern grad I, în cadrul Compartimentului de Audit Public Intern, pe perioadă nedeterminată .

Concursul se va desfășura conform HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -  cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

1. selecția dosarelor de înscriere;
2. proba scrisă din bibliografia de concurs;
3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.

Condiții de desfășurare a concursului :

- 29 ianuarie 2015 , ora 10, proba scrisă
- 30 ianuarie 2015, ora 13 , interviul.

Dosarele de participare la concurs se depun la Secretariatul  instituției,  până la data de 22 ianuarie 2015, ora 13 și trebuie să conțină:

1. cerere de înscriere ;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii și a altor acte care atestă efectuarea specializărilor impuse de cerințele postului ;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste activitatea desfășurată, vechimea în muncă,  în specialitate, însoțite de originale pentru confirmare ;
5. certificatul de cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare a candidatului eliberată de medicul de familie sau unități sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Condiții necesare  pe care candidații trebuie să le îndeplinească :

a. studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență în științe economice;
b. certificat de atestare ca auditor intern ;
c. efectuarea unor specializări în domeniul postului constituie un avantaj;
d. vechime în specialitate minim 5 ani ;
e. cunoașterea legislației și a normelor specifice activității de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia;
f. cunoștințe de operare  calculator Word,Excel.

Bibliografia de concurs se poate ridica de la secretariatul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției la biroul RU telefon 0232/213296 int. 136 .

Share